พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมารงเริ่มเสด็จเยี่ยมเยียนและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 เริ่มจากราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงกับพระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และค่อยๆ ขยายพื้นที่ไปทั่วทุกภาคของประเทศ จนอาจกล่าวได้ว่า “ไม่มีพื้นที่แห่งใดเลยในประเทศไทย ที่พระองค์ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปถึง ซึ่งพสกนิกรชาวไทยในทุกหนแห่งก็ถวายความ จงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างล้นเหลือเช่นกัน  ”  และจากการเสด็จออกเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองทำให้ทรงทราบปัญหาในเรื่องความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของราษฎร ซึ่งเป็นปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและชลประทาน ด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านเกษตรกรรม ด้านการศึกษาวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านอาชีพเสริม และอื่นๆ เหล่านี้คือที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 1,000 โครงการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ทรง ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและทดลองปฏิบัติเป็นการส่วนพระองค์ โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ดีเมื่อโครงการนั้นได้ผลดีมีประโยชน์แก่ราษฎร
อย่างแท้จริงแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงานต่อไป

2. โครงการหลวง เป็นโครงการที่ทรงเลือกดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่บนดอยต่างๆ ในเขตภาคเหนือที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งไม้ดอก และไม้ผล จนมีอาชีพที่มั่นคง ลดการตัดไม้ทำลายป่าได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้น ทำให้โครงการหลวง ได้รับรางวัลแมกไซไซ ในฐานะองค์กรดีเด่น สาขาส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ประจำปี 2531

3. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ àป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแนวพระราชดำริและคำแนะนำให้เอกชนไปดำเนินการและรับผิดชอบ
ด้านกำลังทรัพย์ กำลังปัญญา และบุคลากร ตลอดจน ติดตามผลงานด้วยตนเอง เช่น โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

4.โครงการตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนาและให้รัฐบาลร่วมดำเนินการ โดยครอบคลุมการพัฒนาในหลายสาขา คือ

    ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและชลประทาน
      ทรงพบว่าพื้นที่เกษตรกรรมหลายแห่งขาดแคลนน้ำ ที่จะใช้เพาะปลูกและอุปโภค ในขณะที่บางแห่งกลับมีน้ำท่วม พืชผลได้รับความเสียหาย จึงทรงจัดหาแหล่งน้ำ และการชลประทานให้แก่ราษฎรแบ่งเป็น

—โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค
โครงการพัฒนาแหล่งนี้เพื่อการรักษา ต้นน้ำลำธาร
—โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าในชนบทที่ห่างไกล —โครงการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มเพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูก
โครงการบรรเทาอุทกภัย

      ด้านการปฏิรูปและพัฒนาที่ดิน
      ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพัฒนาที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า ให้อุดมสมบูรณ์ แล้วจัดสรรให้เกษตรกรในรูปสหกรณ์ นอกจากนั้นมีการปลูกหญ้าแฝก เพื่อแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

     ด้านเกษตรกรรม มีหลายโครงการ ได้แก่
—โครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ
—โครงการฝนหลวง
—โครงการธนาคารข้าว

โครงการธนาคารโค กระบือ
—โครงการส่งเสริมอาชีพพิเศษในยามที่ เกษตรกรว่างจากการทำไร่ทำนา

โครงการสหกรณ์

     ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทรงจัดตั้งโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเช่น
แพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทาน
โครงการแพทย์พิเศษพระราชประสงค์
—หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน

      ด้านการศึกษา
       พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนก่อสร้างโรงเรียนและทรงก่อตั้ง
กองทุนนวฤกษ์ เพื่อสนับสนุนเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์แก่นักเรียนทุกระดับ รวมทั้งโปรดเกล้าฯ จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อส่งไปศึกษาเพิ่มเติมยังต่างประเทศด้วย

         
    :::พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง 
ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยถึงทุกสุขของประชาชนและก่อเกิดความจงรักภักดีที่พสกนิกร
ทุกหมู่เหล่าตระหนักในความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน
จนยากจะลบเลือน....

Comment

Comment:

Tweet

ข้าพเจ้าภูมิใจที่มีในหลวงที่ทรงงานเก่ง และรักประชาชนมากที่สุดในโลกนี้แล้ว

#20 By pate33 (125.27.200.59) on 2010-02-23 14:02

ท่านเป็นผู้มีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง
กระผมขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง

#19 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 14:02

ในหลวงเป็นผู้มีบุญคุณ มีนํ้าใจ รักประชาชน

#18 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 14:01

พระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีความปรีชาสามารถในทุกเรื่อง
ท่านทรงงานโดยมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย
เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทย

#17 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 14:00

เรา รัก ในหลวง

#16 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 14:00

พระองค์ทรงเป็นที่รักของปวงประชาชนขอให้ท่านทรงหายจากอาการประชวร

#15 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:59

ท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ท่านเป็นผู้มีความมานะ ท่านเป็นผู้ที่ให้กำลังใจ ท่านเป็นผู้ที่ให้พื้นที่อาศัย
ท่านคือผู้ที่ให้ทุกอย่าง(สุดท้ายแล้วท่านเรียบเสมือนพ่อ ของแผ่นดิน)

#14 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:59

พระองค์ท่านเป็นผู้เสียสละในประเทศ พระองค์ท่านเป็นคนที่คนไทยรักมากที่สุดในประเทศ
พระองค์ท่านเป็นผู้คิดค้นวิธีต่างๆที่ช่วยประชาชน ขอให้พระองค์ทรงพระเจรญ

#13 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:58

ในหลวงท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนานับประการบำรุงทุกข์บำรุงสุข ประชากรไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งไหน
ท่านก็ทรงไปถึงที่และท่านก็ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

#12 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:58

พระองค์ทรงงานต่างๆเพื่อปวงชนชาวไทยโดยไม่เหน็ดเหนื่อย
โดยเฉพาะโครงการแก้มลิง หรือเศรษฐกิจพอเพียงจึงทำให้ปวงชนชาวไทย
ไม่เดือดร้อน

#11 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:57

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้มีพระเจ้าอยู่หัว แบบที่ไม่มีเหมือนใครในโลก
ท่านเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยทุกคน ขอให้ท่านมีอายุ
ยิ่งยืนนาน ไปเทอญ

#10 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:57

ท่านเป็นผู้มีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง
กระผมขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง

#9 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:56

ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุที่ดี
ทรงพระเจริญ

#8 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:55

ท่านทรงเหนื่อยเพื่อพวกเรา ท่านทรงทุ่มเทเพื่อให้ประชาชนสบาย
ผมรักในหลวงครับ ผมจะเป็นคนดีเพื่อตอบเเทนสิ่งที่ท่านให้มา

#7 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:55

Long Live The King
รักชาตฺ ศาสนา พระมหากษัตริย์
I Love You

#6 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:54

ความประทับใจต่อในหลวง คือ ท่านเป็นคนใส่ใจผสกนิกร ชาวไทยทั้งยากแค้นในถิ่นต่างๆ ใส่ใจพัฒนาประเทศโครงการต่าง

#5 By respect (125.27.200.59) on 2010-02-23 13:54

ในเรื่องรักพ่อตัวผมรักท่าน ตลอดเสมอ ตลอดเวลา เพราะพ่อของผมสอนให้ทำความดี มีศีลธรรม มาจนถึงวันนี้

#4 By นศท.กำพล ไพรัชเวชภัณฑ์ (125.27.194.23) on 2010-02-23 08:52

ตั้งแต่เกิดมาดิฉันก็เติบโตมาในประเทศไทย และก็จำได้ว่าในหลวงของเราท่านได้ทำอะไรให้เรามีความสงบสุข
และมีประเทศอยู่ ท่านไม่เคยเหนื่อยที่จะทำให้ประชาชนของท่าน ดิฉันมีความประทับใจต่อในหลวงของเราทุกคน เรื่องรองเท้าที่เก่าแก่ ท่านก็ยังใส่ได้และไม่เคยที่จะนำไปทิ้ง
ขอให้ในหลวงของเราทุกคนทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นศท.ญ จิตนิภา เหมหงษา

#3 By ohmhast on 2010-02-18 15:00

มีความปลาบปลื้มในน้ำพระทัยของพระองค์ ซึ่งทรงคอยช่วยเหลือประชาชนตลอดมา ข้าพระพุทธเจ้าขอถวามความจงรักภัคดีต่อพระองค์โดยเป็นกำลังทหารหลักเพื่อรักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสุดท้าย ขอให้พระองค์ มีพลานามัยที่ดี และมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน.

ข้าพระพุทธเจ้า
นาย ธนกฤต ดำรัสศิริรัตน์ big smile

#2 By (125.27.196.11) on 2010-02-10 09:03

ไม่ว่าในหลวงท่านจะไปที่ใด ท่านก็นำความสุขความเจริญไปทุกๆที่ไม่ว่าจะเป็นที่กันดาร ยอดดอย หรือจังหวัดห่างไกล ท่านก็ได้แนะนำแนวทางเพื่อให้ประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุข อย่างเช่น เศรษฐกิจพอเพียง พวกเราดีใจที่มีพระบาทสมเดร็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านเป็นพระองค์ที่รักปวงชนชาวไทยทุกคน
และพวกเราก็รักและเคารพพ่อหลวงของเราเช่นกัน

#1 By นศท.กฤษฎา วชิรโภคา (125.27.192.33) on 2010-02-07 15:29